Download gebruikershandleiding

De IDTF-databank (International Database Transport for Feed) legt de minimum reinigingsregimes vast die van toepassing zijn volgens de voedselveiligheidsstatus van de vorige ladingen  bulkgoederen die vervoerd werden in de ladingscompartimenten. Deze database houdt enkel rekening met de voedselveiligheid, en heeft geen voorrang op eventuele andere van kracht zijnde regelgeving. Er wordt dus niet ingegaan op kwesties en risico’s met betrekking tot het milieu of de gezondheid van de werknemers. Wanneer de wetgeving dit vereist of wanneer er sprake is van aanzienlijke gevaren voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu, kan echter een strenger reinigingsregime van toepassing zijn.

Ondanks alle zorg en aandacht die door de leden van de Internationale Commissie Road Transport (ICRT) geschonken wordt aan het verstrekken en bijwerken van de inhoud op deze website, kan er niet gegarandeerd worden dat sommige  gepubliceerde informatie niet onvolledig of onjuist kan zijn.

De IDTF-databank die openbaar gemaakt wordt op deze website kan geregeld worden aangepast; wijzigingen kunnen op elk moment optreden met een aangegeven datum van toepassing. Openbaar gebruik en reproductie van de informatie en gegevens, gepubliceerd op deze website, zijn onderworpen aan voorafgaande kennisgeving aan de ICRT leden en er moet steeds verwezen worden naar de bron ‘ICRT’

Alle informatie wordt aangeboden zonder enige garantie, impliciet of anderszins, met betrekking tot hun degelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle merknamen waarnaar wordt verwezen in de IDTF worden uitsluitend met het oog op de identificatie van een product opgenomen welk vooral bekend is onder een algemene benaming. De lijst met merknamen, die de generieke productnaam vergezellen, is niet exhaustief bedoeld. De verwijzing naar merknamen moet derhalve beschouwd worden als een extra instrument voor de operatoren en is op geen enkele manier bedoeld om dergelijke merknamen te promoten.

De ICRT leden sluiten alle aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. De ICRT leden zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik maken van informatie verkregen via deze website.

Versie: 25-02-2015